Poniżej znajdą Państwo ogólny zarys naszej oferty. Dobrze wiemy, że każda grupa ma swoje indywidualne potrzeby szkoleniowe do których chcielibyśmy się odnieść planując spotkanie. Jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie. Dysponujemy własnym sprzętem audiowizualnym. Pracujemy na terenie całego kraju.

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
Szkolenia/warsztaty/profilaktyka dla instytucji pomocowych
Warsztaty dla klientów instytucji pomocowych
Szkolenia dla kadry instytucji wspierających osoby niepełnosprawne i z zaburzeniami psychicznymi
Szkolenia/warsztaty dla pracowników urzędów
Szkolenia/warsztaty dla pracowników oświaty
Spotkania dla rodziców

 

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Działania oparte na aktywnej pracy z dziećmi i młodzieżą, gdzie najistotniejsze jest pobudzanie młodego człowieka do myślenia i własnych refleksji. W pracy z tą grupą nacisk kładziemy na ciekawą formę spotkań, wykorzystując przy tym wyselekcjonowane materiały multimedialne jak i inne metody aktywne.

Wybrane tematy:

 • Poczucie własnej wartości – najistotniejszy element pracy profilaktycznej!
 • Profilaktyka uzależnień
 • Profilaktyka zachowań agresywnych
 • Bezpieczeństwo w sieci i cyberprzemoc
 • Edukacja emocjonalna
 • Doradztwo zawodowe i określanie życiowych celów
 

Szkolenia/warsztaty/profilaktyka dla instytucji pomocowych (OPS, PCPR, ZI, KRPA i innych)

Wiemy, że często szkolimy pracowników doświadczonych i wymagających. W spotkaniach nastawiamy się w szczególności na wymianę doświadczeń i praktyczne podejście do tematu. Przede wszystkim zależy nam na wydobyciu potencjału z grupy.

 • Efektywna praca w zespole/grupie zadaniowej
 • Praca z klientem trudnym
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Tworzenie i opiniowanie programów profilaktycznych
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadania Grup Roboczych i Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie)
 • Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (zadania Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych)
 • Profilaktyka uzależnień (szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, analiza zasobów i możliwości lokalnych dla działań profilaktycznych)
 • Diagnoza lokalnych problemów społecznych
 • Budowanie współpracy i partnerstwa lokalnego
 • Budowa wizerunku instytucji
 • Analiza lokalnych zasobów
 

Warsztaty dla klientów instytucji pomocowych (osoby dotknięte przemocą w rodzinie, sprawcy przemocy w rodzinie, bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy, osoby w uzależnieniu i współuzależnieniu)

Specjalnie przygotowane i dostosowane do grupy działania wzmacniające i uświadamiające.

 • Efektywne poszukiwanie pracy
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Analiza możliwości i odkrywanie zasobów osobistych
 

Szkolenia dla kadry instytucji wspierających osoby niepełnosprawne i z zaburzeniami psychicznymi (DPS, ŚDS, WTZ, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe)

Praca w wyżej wymienionych instytucjach potrafi przynieść dużo radości i pozytywnych wzmocnień. Jednak jest to zajęcie szalenie trudne i obciążające fizycznie i psychicznie. Często problemów jest więcej niż sukcesów, albo… tak nam się tylko wydaje.

 • Analiza przypadku (wspólna praca na specyficznym przykładzie)
 • Specyfika pracy z osobą chorą psychicznie i/lub z deficytem intelektu
 • Seksualność osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych (Spotkania z pracownikami lub rodzicami podopiecznych)
 • Praca nad zachowaniami niepokojącymi (agresja, autoagresja, wycofanie itp.)
 • Planowanie, wdrażanie i ewaluacja efektywnych działań
 • Prawa mieszkańca DPS
 • Indywidualny Plan Wsparcia w DPS jako narzędzie służące mieszkańcowi i pracownikowi
 

Szkolenia/warsztaty dla pracowników urzędów (UG, UM, US, UP i innych) oraz firm prywatnych

Spotkania nakierowane w szczególności na poprawę jakości pracy poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi i rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności osobistych. Dominującą formą spotkań jest warsztat i wspólna praca na doświadczeniach całej grupy.

 • Warsztat umiejętności komunikacyjnych
 • Tworzenie efektywnych Indywidualnych Planów Działania z klientem Urzędu Pracy
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Praca z trudnym klientem
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Efektywna praca w zespole
 • Strategie opracowywania i realizowania celów
 

Szkolenia/warsztaty dla pracowników oświaty
Wiemy, że praca w szkole wymaga wszechstronnej wiedzy pedagogicznej, ale jesteśmy przekonani, że odnoszenie sukcesów edukacyjnych nie jest możliwe bez umiejętności budowania i podtrzymywania relacji z uczniem i jego opiekunami.

 • Skuteczna komunikacja z uczniem i rodzicem
 • Możliwości działań profilaktycznych w placówce oświatowej
 • Współczesne zagrożenia dla młodego człowieka
 • Specyfika okresu adolescencji
 • Budowanie wizerunku szkoły
 • Praca z uczniem „trudnym”, studium przypadku
 

Spotkania dla rodziców
Nie jest możliwe korygowanie trudnych zachowań uczniów w szkole bez wsparcia rodziców. Rodzice modelują wzory zachowań, które później przenoszone są na grunt szkoły. Pamiętajmy, że w pierwszej kolejności za wychowanie dzieci odpowiadają rodzice a właściwa postawa pedagogów umożliwia prawidłowy rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.

 • Jak rozmawiać z własnym dzieckiem
 • Po czym rozpoznać, że coś jest nie tak
 • Współczesne zagrożenia dla młodego człowieka
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie
 • Nastolatek w domu
 • Jak pomagać dziecku w podejmowaniu decyzji
 • Jak budować autorytet